(?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Praca w PUP Wodzisław Regulamin naboru na wolne stanowiska Niedziela, 23.10.2016
 
Linki

Regulamin naboru na wolne stanowiska

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych na podstawie umowy o pracę, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowiska pracy.
Odrębnym przepisom podlega obsadzenie stanowiska Dyrektora PUP.

2. Regulamin określa czynności wykonywane od momentu przygotowywania naboru do
momentu wyłonienia kandydata do obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego.

Rozdział II
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 2

1. Decyzję o konieczności zatrudnienia pracownika podejmuje Dyrektor PUP w oparciu o uzasadniony pisemny wniosek złożony przez Kierownika komórki organizacyjnej o wakującym stanowisku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przekazana z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. W sytuacjach losowych w/w termin nie ma zastosowania.

3. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procedury naboru zewnętrznego Dyrektor PUP w ramach prowadzonej polityki kadrowej dokonuje analizy możliwości przeprowadzenia
naboru wewnętrznego spośród zatrudnionych w Urzędzie pracowników, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.). W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia niniejszy Regulamin nie będzie miał zastosowania.

4. W przypadku podjęcia przez Dyrektora PUP decyzji o konieczności wszczęcia procedury naboru zewnętrznego Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do
przedłożenia do akceptacji przez Dyrektora PUP projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających pracownika zajmującego to stanowisko,
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d) określenie odpowiedzialności,
e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

6. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora PUP powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział III
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3

1. Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, powołuje Dyrektor PUP zarządzeniem wewnętrznym. W zarządzeniu określa również sposób przeprowadzenia selekcji końcowej zmierzającej do wyboru kandydata. Projekt zarządzenia przygotowuje Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych
i Prawnych.

2. W skład Komisji wchodzą:
a) Zastępca Dyrektora PUP lub osoba przez niego upoważniona,
b) Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,
c) Pracownik ds. kadrowych, będący jednocześnie sekretarzem Komisji.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział IV
Etapy naboru

§ 4

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

4. Selekcja końcowa kandydatów może być przeprowadzana na podstawie:
a) testu kwalifikacyjnego,
b) rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Sposób przeprowadzenia selekcji końcowej określa każdorazowo Dyrektor PUP w wydanym zarządzeniu wewnętrznym, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 5

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu.

2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, np. w prasie regionalnej, biurach pośrednictwa pracy, itp.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres Urzędu,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4. Projekt ogłoszenia o naborze do zatwierdzenia przez Dyrektora PUP przygotowuje Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych.

5. Ogłoszenie winno się znajdować w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.

Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku
urzędniczym w PUP.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o zorganizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 7

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem określonych w ogłoszeniu o naborze analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie spełnienia wymogów formalnych.

Rozdział VIII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 8

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5. Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku braku ofert spełniających wymagania formalne, postępowanie związane z naborem przeprowadza się ponownie.

Rozdział IX
Selekcja końcowa kandydatów

§ 9

1. Na selekcje końcową mogą się składać:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna.

2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

5. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a) stan posiadanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy
b) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
c) posiadaną wiedzę na temat PUP, w którym ubiega się o stanowisko,
d) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
e) cele zawodowe kandydata.
6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Kandydat z rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Rozdział X
Ogłoszenie wyników

§ 10

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Wybór Komisji podlega akceptacji przez Dyrektora PUP.

2. Kandydat zatwierdzony do przyjęcia na stanowisko objęte naborem jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Pozostali kandydaci uczestniczący w procesie naboru otrzymują pisemne zawiadomienia wraz z podziękowaniem w ciągu trzech dni od zakończenia postępowania.

4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia:
- oświadczenia, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
- zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

Rozdział XI
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 11

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze,
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
c) uzasadnienie danego wyboru.

Rozdział XII
Informacja o wynikach naboru

§ 12

1 Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku
nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej
osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XIII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 13

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole (pięciu najlepszych), będą przechowywane
w Referacie ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do Zakładowej Składnicy Akt.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Osobami mogącymi udzielić odpowiedzi na inne pytania lub wątpliwości dotyczące możliwości podjęcia pracy w PUP Wodzisławiu Śląskim jest Pani Ewa Czerniawska. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod nr telefonu:
 +48 0/32 459 29 74

Dane teleadresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski
zegar Godziny pracy urzędu:
7.00 - 15.00
Tel.
032 459 29 80
Fax.
032 455 23 90
Dyrektor PUP
Anna Słotwińska-Plewka

Zastępca dyrektora PUP
Anna Pająk
 
Elektroniczny Urząd Podawczy
Ostatnia zmiana: Ratajczak Rafał (2011-02-02 14:45:47)
Odwiedzin na tej stronie: 0 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM